ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: พลังงานทดแทน: นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME)

การนำสิ่งที่ได้เห็นจากภาพยนตร์ แนวตลก ความรัก ความฝัน มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า H-FAME คืออะไร และตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทน

สมาชิก กลุ่ม HooHIW
1. นายภาคภูมิ พันพิลึก
2. นายดาวฝน ต้นพิมพ์
3. นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด
4. นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์
5. นางสาวปณิตา ดอกพิกุล

 

Tags: , , , , , , , , , ,