• Science News – 2012/10/31

  Science News – 2012/10/31

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์ ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสารเคลือบพื้นผิว ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการระเบิดของวัสดุที่มีความร้อนมากที่มีการสัมผัสกับของเหลว ซึ่งสารเคลือบผิวชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการป้องกันการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ติดตามหาคำตอบได้ว่า วัสดุนี้คืออะไร และช่วยลดปัญหาการระเบิดของวัสดุที่มีความร้อนได้อย่างไร

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ กับเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ กับเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

  เครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้ ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการทดสอบการใช้งาน กับกลุ่มเกษตรกรของ สหกรณ์อินทรีย์เชียงใหม่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการสีข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ 105 พบว่า ได้ผลดี ได้ปริมาณข้าวกล้องร้อยละ 68-72 สูงกว่าที่สหกรณ์นำไปจ้างสีที่โรงสีอื่นที่ได้ปริมาณข้าวกล้องเพียงร้อยละ 64

  continue reading »

   
   
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน บินไปให้สุดฟ้า

  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน บินไปให้สุดฟ้า

  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน บินไปให้สุดฟ้า

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/29

  Science News – 2012/10/29

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัย ที่ทำการศึกษาถึงลักษณะการก่อตัว รูปทรง และอานุภาพการทำลายล้างของคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้เราเข้าใจปัจจัย ที่จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ และสามารถนำความรู้ไปวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เซรามิคปลอดภัยด้วยสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เซรามิคปลอดภัยด้วยสูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว

  เซรามิกส์ สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว สามารถเผาได้ที่อุณภูมิต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดใช้พลังงานได้ การทดสอบหาสารตะกั่ว และแคดเมียมทำได้ โดยนำภาชนะเซรามิกส์ที่ต้องการทดสอบ มาล้างด้วยน้ำยาล้างจานทั่ว ๆ ไป แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นตามลำดับ เพื่อให้ไม่มีสารปนเปื้อนบนภาชนะ ที่จะทดสอบมากที่สุด รอให้แห้ง แล้วรินกรดแอซิตริก ลงบนภาชนะที่จะทดสอบให้เต็ม แล้วนำเข้าตู้ที่ห่อ หุ้มด้วยสีดำ ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วนำกรดแอซิตริก ที่อยู่ในภาชนะที่จะทดสอบ เข้าเครื่องวิเคราะห์ หาสารตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่

  continue reading »