งานวิจัยห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช แก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ผ่านการคัดเลือก พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช ดิน และวิธีการเพาะปลูก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,