• NSTDA Science Creating ตอน ค้นหาแรงบันดาลใจ จุดประกาย พลังวิทย์ สู่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์”

  NSTDA Science Creating ตอน ค้นหาแรงบันดาลใจ จุดประกาย พลังวิทย์ สู่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์”

  ร่วมรับฟังแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นสำคัญ “ยาต้านมาลาเรียตัวแรกของไทย” และค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในการก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน ในรายการ NSTDA Science Creating ตอน ค้นหาแรงบันดาลใจ จุดประกาย พลังวิทย์ สู่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “ยงยุทธ ยุทธวงศ์” สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ COWORKING SPACE, อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

  The Top 12 Researchers – ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

  ดร. ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยวัสดุนาโน สำหรับนำไปบำบัด และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ

  The Top 12 Researchers – ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ

  ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยตัวเร่งปฎิกิริยานาโน ที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบหมุนเวียน หรือของเสีย จากโรงงานอุตสหกรรมต่างๆ มาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้น และยังลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

  The Top 12 Researchers – ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

  ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยอาวุโสและรองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพ ทั้งในเรื่องยาและเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมผลิตยาป้องกันโรคต่างๆ จากยุงได้ และยังคิดค้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ศุภนิจ พรธีรภัทร

  The Top 12 Researchers – ดร.ศุภนิจ พรธีรภัทร

  ดร.ศุภนิจ พรธีรภัทร นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยเทคโนโลยีแสง นวัตกรรมต้นแบบโฮโลแกรมสติ๊กเกอร์ ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ป้องกันการปลอมแปลง ลอกเลียนแบบสินค้า

  continue reading »