• เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy)

  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy)

  การก้าวเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy) ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

  continue reading »

   
   
 • โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  สวทช. มีโครงการที่จะสร้าง โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab หรือ “FabLab” ซึ่งรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรม ให้เยาวชนได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจ

  continue reading »

   
   
 • เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

  เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

  ไบโอเทค มีโครงการจัดตั้ง Plant Factory โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าสมุนไพร รวมถึงสารสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน

  continue reading »

   
   
 • DentiiScan งานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้น “การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

  DentiiScan งานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้น “การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

  สวทช. ได้พัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม หรือ DentiiScan เครื่องแรกของประเทศไทยขึ้น สำหรับใช้ในงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า ช่วยเพิ่มคุณภาพการรักษา และบริการทางทันตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมรากเทียม

  continue reading »

   
   
 • Biobank ต้นทุนอนาคตของชาติ

  Biobank ต้นทุนอนาคตของชาติ

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ก่อตั้งศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ “TBRC” ขึ้นในปี 2555 มุ่งเป้าที่จะสร้างกลไกการพัฒนาฐานทรัพยากรจุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ

  continue reading »