• โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

  โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ โดยการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ

  continue reading »

   
   
 • นาแห้ว…ผืนดินแห่งความหวัง

  นาแห้ว…ผืนดินแห่งความหวัง

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายพันธมิตร ได้ลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปพลิกฟื้นผืนดิน ร่วมกับผู้นำเกษตรกร ทำให้ชุมชนสามารถผลิตสตรอว์เบอร์รี่ขาย เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน 1.4 ล้านต่อปี

  continue reading »

   
   
 • BCG Economy

  BCG Economy

  การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

  continue reading »

   
   
 • เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy)

  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy)

  การก้าวเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy) ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

  continue reading »

   
   
 • โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  สวทช. มีโครงการที่จะสร้าง โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab หรือ “FabLab” ซึ่งรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรม ให้เยาวชนได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจ

  continue reading »