• Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)

  Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)

  Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการค้นพบสารสำคัญใหม่ๆ แต่อาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เริ่มต้นจากการสร้างคลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า National biobank จากนั้นจึงใช้ความรู้สมัยใหม่

  continue reading »

   
   
 • BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)

  BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)

  BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ

  continue reading »

   
   
 • โครงการ Big Rock

  โครงการ Big Rock

  สวทช. ได้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง FabLab ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ FabLab

  continue reading »

   
   
 • สวทช. ปูพรมทำความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  สวทช. ปูพรมทำความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  สวทช. ปูพรมทำความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยงและทุกอาคารในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร สวทช. และประชาคม อวท.

  continue reading »

   
   
 • สวทช. สู้ภัยโควิด-19

  สวทช. สู้ภัยโควิด-19

  ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ความร่วมมือร่วมใจจะช่วยให้พวกเราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ❤️ สวทช. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คิดค้นงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งมอบ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลัง

  continue reading »