• มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ต้นแบบธุรกิจตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี

  มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ต้นแบบธุรกิจตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี

  บริษัทเอ็นซีโคโคนัท จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเสริมจุดแข็งของชุมชน เพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่น ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยมสู่ตลาดสากล

  continue reading »

   
   
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

  ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ขนทัพนักวิจัยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปต่อยอดพัฒนาฐานทุนอันเป็นจุดแข็งของทุ่งกุลาร้องไห้ให้สามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศษฐกิจ BCG ที่มุ่งให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีรายได้พ้นความยากจน

  continue reading »

   
   
 • BCG Economy Model

  BCG Economy Model

  โมเดลเศรษฐกิจ BCG คือ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 มิติ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

  continue reading »

   
   
 • DENTIISCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ สัญชาติไทย

  DENTIISCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ สัญชาติไทย

  DENTIISCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสัญชาติไทย ผ่าตัดฟันปลอดภัยในราคาที่คนไทยเข้าถึง สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนรักษาทางทันตกรรม ทั้งการฝังรากฟันเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดขากรรไกร มีประสิทธิภาพ

  continue reading »

   
   
 • AI for Thai เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  AI for Thai เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  AI for Thai เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้รับการบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เนคเทค สวทช. จึงได้ดำเนินโครงการ AI for Thai แพลทฟอร์ม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิดสัญชาติไทย

  continue reading »