• นาแห้ว…ผืนดินแห่งความหวัง

  นาแห้ว…ผืนดินแห่งความหวัง

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายพันธมิตร ได้ลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปพลิกฟื้นผืนดิน ร่วมกับผู้นำเกษตรกร ทำให้ชุมชนสามารถผลิตสตรอว์เบอร์รี่ขาย เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน 1.4 ล้านต่อปี

  continue reading »

   
   
 • ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)

  ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)

  Agri-Map Online เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ

  continue reading »

   
   
 • งานวิจัยแก้ปัญหาพืชและดิน

  งานวิจัยแก้ปัญหาพืชและดิน

  งานวิจัยห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช แก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ผ่านการคัดเลือก พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช ดิน และวิธีการเพาะปลูก

  continue reading »