เสวนาวิชาการ “Fight for Science # การบ้าน การเมือง กับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:00-12:30 น. ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยดําเนินรายการโดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“วิทยาศาสตร์สร้างชาติ” หลายท่านอาจมีคําถามว่าคํากล่าวนี้จะเป็นจริงได้หรือ หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว ใช้ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานรากของการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยการผลักดันและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างจริงจัง ภายใต้ความเข้าใจ เห็นความสําคัญ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมาร่วมคิด ร่วมทํา เพื่อนําพา “ไทย” ให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (1)
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ


คุณภาวดี สุพรรณสาย (1)
กรรมการบริหารกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของสมาคมเกษตรก้าวหน้า


คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ประธานกรรมการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจําเนียร สาระนาค


ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล (1)
สื่อสารมวลชนอิสระ


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2)
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ


คุณภาวดี สุพรรณสาย (2)
กรรมการบริหารกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของสมาคมเกษตรก้าวหน้า


ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล (2)
สื่อสารมวลชนอิสระ


ถาม-ตอบ และเสนอแนะ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,