คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์ เจ้าหน้าที่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้ไอซีที ในการเรียนการสอนชุดกิจกรรม “รู้รับ… ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศึกษา ในการสัมมนาเรื่อง “สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00–12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย

ซึ่งนำเสนอกิจกรรมที่สนับสนุนให้ครูในระดับประถมศึกษาสามารถนำเครื่องมือไอซีที มาส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่ นักเรียน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านเนื้อหาภัยพิบัติ เพื่อให้เยาวชนสามารถคัดเลือกและนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการจัดการชีวิต ป้องกัน เผชิญ รับมือกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์ โดยผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาครั้งนี้จะได้รับฟังประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดี และตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,