รายการยุทธศาสตร์นักคิดในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปพบกับโครงงานวิจัยในโรงเรียนชื่อ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนลูกน้ำยุงลายกับนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยมีสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัย” เพื่อที่จะหาปัจจัย หรือสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก และนำไปสู่การป้องกันปัญหาในอนาคตต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,