การเสวนาเรื่อง แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า (Megatrends and Thailand Challenges: Role of Science and Technology in the Next Decade) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การกำหนดเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของประเทศด้วยวิธีการการคาดการณ์อนาคต จำเป็นต้องอาศัยการบ่งชี้แนวโน้มโลก เพื่อเป็นเหตุผลพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการพิจารณาความต้องการทางเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต การเสวนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่เพื่อให้เห็นแนวโน้มโลก (Megatrends) และแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trends) ที่กำลังจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก รวมถึงคนไทยอย่างมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือการเมือง โดยที่แนวโน้มต่างๆ ที่จะกล่าวถึงนี้ อาจจะนำไปสู่ความเป็นปกติใหม่ (New Normal) ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในสังคมไทยในสิบปีข้างหน้านอกจากนี้ได้จัดเวทีอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ในการปรับตัวของการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับความท้าทายดังกล่าวได้ จากโอกาสหรือจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่แนวโน้มโลก เทคโนโลยีเทรนด์ และความท้าทายต่อประเทศไทย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล


บทบาทของ สวทช. ต่อการพัฒนา วทน. เพื่อเตรียมพร้อม
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน ทศวรรษหน้า
(1/2)


บทบาทของ สวทช. ต่อการพัฒนา วทน. เพื่อเตรียมพร้อม
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน ทศวรรษหน้า
(2/2)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,