เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชน ช่วยกันวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านยางล้อมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเน้นการวิจัยพัฒนา 2 เรื่อง คือ การพัฒนายางล้อสมรรถนะสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตยางเรเดียลประหยัดพลังงาน และไม่ส่งเสียงดัง สำหรับรถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ และการพัฒนายางล้อตันสมรรถนะสูง เพื่อผลิตยางล้อตันประหยัดพลังงาน และมีความทนทานสูง ใช้กับรถฟอร์คลิฟต์ เพื่อขนของในโกดังสำหรับอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อที่พัฒนาขึ้นนี้ สวทช. ได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางล้อไทย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , ,