สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย ให้แก่ ผู้บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการ ของสถาบันวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยร่วมกันเพื่อผลักดันมาตรฐานการวิจัยในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผพว. บรรยายในหัวข้อ Ethics of Science and Technology: Role of Researchers; Ms. Zoë H. Hammatt จาก Z consulting, USA บรรยายเรื่อง Introduction of Responsible Conduct of Research; ดร. กาญจนา วานิชกร ผู้แทนจาก สวทน. และ ดร. วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ ผู้แทนจาก ทปอ. บรรยายถึงนโยบายและบทบาทหน้าที่ของ สวทน. และ ทปอ. ในการส่งเสริมผลักดันคุณภาพการวิจัยในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้จัดช่วงระดมสมองโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ ปัญหาที่เคยเกิดระหว่างการทำงานวิจัย และวิธีแก้ไข

ช่วง Panel Discussion ซึ่งดำเนินรายการโดย ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาประเทศไทย ร่วมเสวนาและเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยของประเทศไทยต่อไป งานดังกล่าวมีผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ ทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 100 คนช่วงที่ 1/6


ช่วงที่ 2/6


ช่วงที่ 3/6


ช่วงที่ 4/6


ช่วงที่ 5/6


ช่วงที่ 6/6 (Workshop)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,