นักวิจัยไทย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อน ไม่ว่าจะเป็นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของประชาชน ได้จัดตั้งสมาคมการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและป้องกัน

โดยในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมีการจัดประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น ในหัวข้อ “Smart industry + smart city + smart people” concept in Industry 4.0 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกัดกร่อน และเทคโนโลยีต่างๆ ของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยี

รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยยกระดับความรู้ สร้างกลยุทธ์การจัดการด้านการกัดกร่อนของวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,