การสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรกรปรับตัวอย่างไร ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

“Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้น’ การเกษตรยุค 4.0 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำเกษตรแบบเดิม นำนวัตกรรม การบริหารจัดการพื้นที่ เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้เกิดการพัฒนาและการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงไปสู่การสร้างตลาดสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในการจัดเสวนาครั้งนี้ สวทช. ได้เชิญเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพ สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เกิดตลาดและกลุ่มผู้บริโภค มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้เกิดการนำไปใช้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเกษตร ต่อไปไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์
คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์


กล้วยหอมทอง คิงฟรุทส์
คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ และคุณเสาวณี วิเลปะนะ


แมลงอบกรอบไฮโซผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงเชิงนวัตกรรม
คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์


เจ้าชายผัก สวนผักกลางกรุง
คุณนคร ลิมปคุปตถาวร


สรุปและถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,