ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ผ่านโครงการทุน TGIST (ทีจิส) และโครงการ YSTP (วายเอสทีพี)

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่า กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยฯ ปฐมนิเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงได้รับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช. อีกด้วย ผู้สนใจสมัครขอรับทุนของ สวทช. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda

 

Tags: , , , , , , , , , , ,