สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. สู่สังคม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณประโยชน์

โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอในงานนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตอบโจทย์ และมีต้นทุนต่ำ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก และการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่ สวทช. ถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เกษตรอินทรีย์โนนกลาง บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี ซึ่งตอบโจทย์จังหวัดที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตร ไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีการขยายผลเทคโนโลยีนี้ ไปทั่วพื้นที่ภาคอีสาน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,