ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน 13 กลุ่มผลงานหลัก ที่ช่วยปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยไปสู่ฐานนวัตกรรม

โดยนำวิทยาศาสตร์มาเตรียมความพร้อมคนไทย เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นำวิทยาศาสตร์มาสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และโอกาสไปสู่ภูมิภาค นำวิทยาศาสตร์มาเสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”สรุปผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 (ฉบับเต็ม)


สรุปผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 (ฉบับย่อ)

 

Tags: , , , , , , , ,