สวทช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ IBD2019 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 116 คน จาก 27 ประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช จากสวนพฤกษศาสตร์ชื่อดังทั่วโลก

พร้อมทั้ง จัดนิทรรศการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไท ยตั้งแต่ยอดเขาจรดทะเล อาทิ นิทรรศการ การติดตามสภาวะโลกร้อน ที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ณ แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม, การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง, การกลับมาของเต่ามะเฟือง, การซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังนกเงือกโดยชุมชน, การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศรอบอ่าวปัตตานี และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

</center>

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,