ไอแทป สวทช. ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแก่บริษัททริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผลิตรถเคลื่อนที่อัตโนมัติประเภทนำทางด้วยเส้น สำหรับช่วยขนส่งของอัตโนมัติ และช่วยทำวิจัยตลาดเรื่องความเป็นไปได้ของการผลิตรถเคลื่อนที่อัตโนมัติ โดยให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิต พร้อมกับแนะนำช่องทาง รวมถึงแหล่งในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อลดต้นทุน

จนเกิดเป็นรถเคลื่อนที่อัตโนมัติประเภทนำทางด้วยเส้นได้สำเร็จ ปัจจุบันนำไปใช้งานจริงที่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และช่วยลดภาระงานบุคลากรในโรงพยาบาล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,