ห้องปฏิบัติการทูฟ นอร์ด ประเทศไทย เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตามหลักวิธีมาตรฐานบังคับในประเทศ และมาตรฐานบังคับของประเทศคู่ค้า รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาอื่นๆ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านความสามารถทางวิชาการ ความชำนาญของบุคลากร และการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผลทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาให้บริการ เพื่อช่วยยกระดับสินค้าไทย ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tuv-nord.com/th

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,