ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม ซึ่งมีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลวัฒนธรรมประเภทนั้นๆ โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งทางด้าน พิพิธภัณฑ์ ใบลาน/เอกสารเก่า จดหมายเหตุ นิทรรศการและ ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชและสัตว์ท้องถิ่น)

และมีระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ในการท่องเที่ยวได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,