รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2556 – ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ
ศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงศ์คำ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ จากคณะเทคนิคการแพทย์, ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีวเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้ารับราชการในภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงศ์คำ เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านชีวเคมี โดยได้ทำการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดี ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อมะเร็งและการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาตัวบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดีในซีรัมผู้ป่วย เพื่อเสริมการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และพัฒนาแนวทางการรักษา ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นในอนาคต


รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2556 – รศ.ดร. บรรจบ ศรีภา
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ สาขาสุขภาพเขตร้อน ประเทศออสเตรเลีย เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2527

นอกเหนือจากงานสอน รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา ยังได้ทำงานวิจัยโรคที่เป็นปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากในและต่างประเทศ เช่น สกว. สวทช. วช. National Institute of Health, IDRC และเป็นผู้นำเสนอ “ละว้าโมเดล” โครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ (EcoHealth) อันเป็นแนวทางหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ


รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2556 – ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medicine) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษางานวิจัยต่างประเทศร่วมกับ โปรเฟสเซอร์ Verkman ที่ University of California

ปัจจุบันมีผลงานวิจัย 3 เรื่อง คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคาร์โบไฮเดรตโพลิเมอร์ที่เตรียมจากเปลือกกุ้ง, การวิจัยเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์รักษาโรคท้องร่วงอหิวาตกโรค ได้ค้นพบว่าสาร glycine hydrazide สามารถยับยั้งโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ (CFTR chloride channel) ในเซลล์ลำไส้ ของมนุษย์และลดอาการท้องร่วงอหิวาตกโรคได้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมีย ได้ค้นพบวิธีการใหม่ในการยืดอายุเม็ด เลือดแดงของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ด้วยการยับยั้งการขนส่งสารกลูต้าไธโอนออกจากเซลล์ เม็ดเลือดแดง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,