พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินโครงการการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ ให้กับคณะครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

continue reading »