โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน

การผลิตแบบลีนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากยังขาดองค์ความรู้ด้านนี้ จึงเสียโอกาสในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาชุดสาธิตและฝึกอบรม “โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการสูญเสียทรัพยากร

continue reading »