โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ

การส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนพิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBrihgt

continue reading »