พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สวทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ เพื่อสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบโทรมาตร และระบบไอซีที ซึ่งเป็น 2 ระบบสำคัญ ที่จะช่วยหนุนเสริมคุณภาพการดำรงชีพ

continue reading »