คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X)” ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยในภาชนะปิด

Cube-X ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหยในภาชนะปิดพัฒนาขึ้นจากการเตรียมวัสดุนาโนไฮบริดเพื่อใช้ในการปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อ เช่น เอทานอลในรูปแบบของไอระเหย โดยกลไกการฆ่าเชื้อโรคคือ ไอของเอทานอลที่ระเหยออกจาก คิวบ์-เอ็กซ์ จะเข้าสู้พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโดยเชื้อโรค

continue reading »