พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

continue reading »