พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เก้าอี้เพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น

ITAP สวทช. และ ABLE Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันสนับสนุน บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด พัฒนา “เก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น” เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

continue reading »