ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตอ้อยและความหวานสูง เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตของชาวไร่อ้อย สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศให้แข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกได้

continue reading »