Bio-adsorbent: CARBANO-Ag

วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “Bio-adsorbent: CARBANO-Ag” โดย ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง นักวิจัยอาวุโส และ ดร.จักรภพ พันธศรี นักวิจัย กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน (NCAS) นาโนเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »