พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. พัฒนาคนให้เติบโตไปด้วยกัน

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

continue reading »