ชุดของเล่นจากยางพารา (enR/Plearn (เอ็นอาร์เพลิน)

เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อการเล่นและเรียนรู้ ที่สร้างมูลค้าเพิ่มแก่ยางพาราด้วยการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ ได้แก่ Para Dough (พาราโด) Para Note (พาราโน๊ต) และ Para Sand (พาราแซนด์) โดยเทคโนโลยีดั้งเดิมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และการประยุกต์ใช้เครื่องจักรทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร รวมถึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตและจำหน่ายทั่วไปในประเทศ

continue reading »