ENCAP บริการวิเคราะห์ทดสอบเคมีทางด้านสารต้านอนุมูลอิสระ การหาค่าสารสี การหาค่าปริมาณเอนไซม์ การหาค่าฟังจิไซด์ และแอนตี้ไมโครบิออล

บริษัท Experimental Nutrition Center of Analytical Profile จำกัด หรือ ENCAP หนึ่งในสมาชิกของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเคมีทางด้านสารต้านอนุมูลอิสระ การหาค่าสารสีหรือพิกเม้น การหาค่าปริมาณเอนไซม์ การหาค่าฟังจิไซด์ และแอนตี้ไมโครบิออล ในตัวอย่างประเภทพรีมิกซ์ อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารคน

continue reading »