“มะละกอฮาวาย” ตัวอย่างการพัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟังประสบการณ์ของผู้ผลิตและส่งออก ที่ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปช่วยทั้งสายธารของการผลิตที่เน้นคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนการปลูก มาจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง เพื่อการจัดจำหน่ายหรือการส่งออกมะละกอฮาวาย ของบริษัท ซี.โอ. สวนสระแก้ว จำกัด

continue reading »