การสร้างเทคโนโลยีฐานด้านการปรับแต่งพันธุกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ผลงาน การสร้างเทคโนโลยีฐานด้านการปรับแต่งพันธุกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดย ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

continue reading »