ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ผลิตพืชผักเศรษฐกิจไร้ดินด้วยซังข้าวโพด

สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาการนำซังข้าวโพดบด มาหมักร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้เป็นวัสดุปลูก ป้องกันโรคเหี่ยวจากเชื้อรา และช่วยเพิ่มผลผลิตพริกหวาน และใช้เป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว

continue reading »