ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 7 ข้าวไร่ เพื่อเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูง

ความหนาวเย็น แห้งแล้ง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก ทำให้ข้าวไร่บนพื้นที่สูงให้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ข้าวสารที่มีอยู่เพียงน้อยนิดก่อให้เกิดปัญหาข้าวไม่พอกิน สวทช. ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา บนพื้นที่ทำกินของเกษตรกรกว่า 2,000 ไร่ เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนข้าวเพื่อบริโภค

continue reading »