การพัฒนาศักยภาพการใช้เถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุมวลรวมละเอียดในพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต

การพัฒนาถนนที่มีความปลอดภัยสูงและต้นทุนการก่อสร้างต่ำ “พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต” โดยใช้เถ้าหนักซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

continue reading »