กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน (เทคโนโลยี Green Extraction)

นาโนเทค สวทช. พัฒนากระบวนการสกัดพืชสมุนไพรด้วยหลักการเทคโนโลยีสีเขียวหรือ “Green Extraction” ที่ทำให้สกัดสารสำคัญได้มาก ลดการใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จึงมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี

continue reading »