Rachel” (เรเชล) Motion-Assist Bodysuit เทคโนโลยีชุด Exosuit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บสำหรับผู้สูงอายุ

วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “Rachel” (เรเชล) Motion-Assist Bodysuit เทคโนโลยีชุด Exosuit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บสำหรับผู้สูงอายุ” โดย ดร.วรวริศ กอปรสิริพัฒน์ นักวิจัย ทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี (WLDT) กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ (EDC) เอ็มเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »