R&D Pitching: เทรนด์นวัตกรรมอาหารในอนาคต

การนำเสนอผลงาน “เทรนด์นวัตกรรมอาหารในอนาคต” โดย คุณสุธีรา อาจเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมืองนวัตกรรมอาหาร ในงาน R&D Pitching การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »