1 นาที กับ BCG Model ตอน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่มีข้อจำกัดในการผลิตต้นกล้าจากการงอกของเมล็ด หรือเป็นพืชอายุยาวที่มีการเจริญเติบโตช้า เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และอินทผลัม ทั้งยังนำเอาระบบอาหารเหลวมาใช้แทนระบบอาหารแข็ง และใช้ระบบ Bioreactor แบบกึ่งจมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ผลิตต้นอ่อนได้เร็วขึ้น 3-4 เท่า

continue reading »