พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลแรงดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลแรงดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โถงอาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ

continue reading »