สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และแนวทางการนำเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรอง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และแนวทางการนำเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรอง” วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. โดยงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช.

continue reading »