30 ปี สวทช. พัฒนาเศรษฐกิจชาติ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคการผลิตยางพารา ด้วยการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย เอ็มเทค สวทช. จับมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าวิจัยและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับภาคการผลิตยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

continue reading »