แบบจำลองสามมิติการหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3D Circularity model for sustainability in construction industry

อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนส่งผลทำให้เกิดมลพิษต่อประเทศ แนวคิดการหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้างถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยนำมาทำค่าแบบจำลองสามมิติ ซึ่งพิจารณาใน 5 วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเส้น คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉนวนกันความร้อน และแผ่นไม้อัด

continue reading »