Agrimap Online แผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค สวทช. ได้สร้างนวัตกรรมบน Agri-Map ด้วยเทคโนโลยี What2grow ในการสร้างแบบจำลองด้านคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

continue reading »