การสัมมนาหัวข้อ “แพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมืองโดย AI Chatbot และ Mobile App”

การสัมมนาหัวข้อ “แพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมืองโดย AI Chatbot และ Mobile App” ในงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

continue reading »